1. Przegląd informacji o ochronie danych

Informacje ogólne: Wydarzenie jest organizowane przez WFBB (Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH) i GTAI we współpracy z DREBERIS. DREBERIS będzie przetwarzać Państwa dane wyłącznie w celu technicznej realizacji wydarzenia. Państwa dane zostaną usunięte po zakończeniu wydarzenia. GTAI i WFBB będą przechowywać podane przez Państwa dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych osobowych. GTAI i WFBB będą wysyłać Państwu informacje (na przykład dotyczące wydarzeń, nowych publikacji, webinariów) tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo zgodę na tego rodzaju przetwarzanie.

Poniższe informacje zapewnią łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Państwa danymi osobowymi, podczas odwiedzin tej strony. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do: osobiście Państwa zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych, które zamieściliśmy poniżej.

Rejestracja danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej (tj. „administrator”)? Dane w tej witrynie są przetwarzane przez operatora witryny, którego dane kontaktowe znajdują się w sekcji „Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w rozporządzenia o ochronie danych osobowych „administratorem”)” w niniejszej Polityce prywatności.

Jak rejestrujemy Państwa dane?

Gromadzimy Państwa dane w wyniku udostępnienia nam tych danych. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzają Państwo do naszego formularza kontaktowego. Pozostałe dane będą rejestrowane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich zapisywanie w trakcie Państwa wizyty na stronie. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Informacje te są zapisywane automatycznie po wejściu na tę stronę.

Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie mają Państwo prawa, jeśli chodzi o Państwa dane?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania informacji o źródle, odbiorcach i celach archiwizowanych danych osobowych bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Przysługuje Państwu również prawo żądania sprostowania lub usunięcia Państwa danych. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jest możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszelkie przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych w określonych okolicznościach. Ponadto mają Państwo prawo zgłosić skargę do właściwego organu nadzoru. W razie pytań dotyczących tej lub innej kwestii związanej z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w dowolnym momencie.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecie

Istnieje możliwość, że Państwa wzorce przeglądania będą analizowane statystycznie podczas Państwa wizyty na tej stronie. Takie analizy są wykonywane przede wszystkim za pomocą programów, które nazywamy programami analitycznymi. Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w naszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych poniżej.

2. Zewnętrzni dostawcy usług hostingowych

Host Europe

Nasza strona internetowa jest udostępniona za pośrednictwem firmy Host Europe. Dostawcą jest Host Europe GmbH, Hansestraße 111, 51149 Köln, Niemcy (zwany dalej: Host Europe). Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, Host Europe rejestruje różne pliki dziennika, w tym Państwa adresy IP. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z Polityką prywatności danych Host Europe: https://www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/. Korzystamy z Host Europe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Mamy uzasadniony powód, aby przedstawienie naszej strony internetowej było jak najbardziej niezawodne. Jeżeli zostali Państwo poproszeni o wyrażenie zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz § 25 rozporządzenia. Zgoda taka może zostać w każdym czasie odwołana.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (DPA) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa zgodna z przepisami o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarzają oni dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

3. Informacje ogólne i obowiązkowe o ochronie danych

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Dlatego też traktujemy Państwa dane osobowe jako informacje poufne, zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z niniejszej witryny internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy oraz do jakich celów wykorzystujemy te dane. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu informacje te są gromadzone.

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być narażona na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwa całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje na temat podmiotu odpowiedzialnego (zwanego w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych "administratorem danych")

Administratorem danych przetwarzanych na tej stronie internetowej jest:

DREBERIS GmbH

Heinrich-Zille-Straße 2

01219 Drezno

Telefon: +49 (0) 351 8626430

E-mail: office@dreberis.com

 

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i środków przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail, itp.).

Czas przechowywania danych

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostają u nas do czasu, gdy cel, dla którego zostały zebrane, przestanie mieć zastosowanie. W przypadku złożenia uzasadnionego wniosku o usunięcia danych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, dane te zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie inne prawnie dozwolone powody przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania danych w prawie podatkowym lub handlowym). W tym ostatnim przypadku usunięcie danych nastąpi po ustaniu tych przyczyn.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6(1)(a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub Art. 9 (2)(a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych, jeśli przetwarzane są specjalne kategorie danych zgodnie z art. 9 (1) rozporządzenia o ochronie danych osobowych. W przypadku wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do krajów trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 (1)(a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przechowywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w swoim urządzeniu końcowym (np. poprzez identyfikację odcisków palców), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie Art. 25 (1) Ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Jeśli Państwa dane są wymagane do realizacji umowy lub do realizacji działań przedumownych, przetwarzamy dane na podstawie Art. 6(1)(b) rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Ponadto, jeśli Państwa dane są wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6(1)(c) rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Ponadto, przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z Art. 6(1)(f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

Wyznaczenie inspektora ochrony danych

W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

Nicole Badelt
Badelt Consulting
Ernst-Thälmann-Straße 21
01809 Heidenau

Tel: +49 (0) 3529 5357274
E-mail: service@badelt-consulting.de

Informacja o przekazywaniu danych do USA i innych krajów spoza UE

Korzystamy m.in. z narzędzi firm mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub innych, z punktu widzenia ochrony danych, niezabezpieczonych krajach spoza UE. Jeśli te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być potencjalnie przekazywane do tych krajów spoza UE i tam mogą być przetwarzane. Musimy zaznaczyć, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem ochrony w UE. Na przykład amerykańskie przedsiębiorstwa są zobowiązane do udostępnienia danych osobowych agencjom bezpieczeństwa, a Państwo jako osoby, których dane dotyczą, nie mają możliwości wniesienia sprawy do sądu i obrony w sądzie. Dlatego nie można wykluczyć, że agencje amerykańskie (np. Secret Service) mogą przetwarzać, analizować i trwale archiwizować Państwa dane osobowe w celach nadzorczych. Nie mamy kontroli nad tymi czynnościami przetwarzania.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji związanych z przetwarzaniem danych jest możliwy wyłącznie pod warunkiem uzyskania Państwa wyraźnej zgody. Użytkownik może również w każdej chwili cofnąć zgodę, której już nam udzielił. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem gromadzenia danych, które miało miejsce przed cofnięciem przez Państwa zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

W PRZYPADKU, GDY DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ART. 6(1)(E) LUB (F) ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO WNIESIENIA W DOWOLNYM MOMENCIE SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PODSTAWACH WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WSZELKICH PRZYPADKÓW PROFILOWANIA OPARTEGO NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. W CELU OKREŚLENIA PODSTAWY PRAWNEJ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY DŁUŻEJ PRZETWARZAĆ DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH TO ZGŁOSZENIE DOTYCZY, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ ISTOTNE POWODY UZASADNIAJĄCE PRZETWARZANIE DANYCH, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIĄ, LUB JEŚLI CELEM PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA UPRAWNIEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH).

JEŚLI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU PROWADZENIA REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEJ REKLAMY. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST POWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21(2) ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH).

Prawo do zgłoszenia skargi we właściwym urzędzie nadzorczym

W przypadku naruszeń rozporządzenia o ochronie danych osobowych osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle mają swoje miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi obowiązuje niezależnie od innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych w ramach środków prawnych.

Prawo do przeniesienia danych

Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy przekazali mu lub osobie trzeciej wszelkie dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w celu realizacji umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji treści poufnych, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które użytkownik przesyła do nas jako operatora witryny, witryna ta wykorzystuje program szyfrowania SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać, sprawdzając, czy wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://", a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie o danych, ich sprostowanie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych mają Państwo prawo w każdej chwili zażądać informacji o swoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, a także o celu przetwarzania Państwa danych. Przysługuje Państwu również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia danych. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego tematu lub innych kwestii związanych z danymi osobowymi, prosimy o skontaktować się z nami w dowolnym momencie.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo do żądania nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. . W tym celu można się z nami skontaktować w dowolnym momencie. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

W przypadku zakwestionowania przez Państwa prawidłowości zarchiwizowanych przez nas danych, zazwyczaj potrzebujemy czasu na weryfikację takiego roszczenia. W czasie trwania tego postępowania mają Państwo prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, mają Państwo możliwość zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych zamiast żądania usunięcia tych danych.

Jeśli dane osobowe nie są nam już potrzebne, a są one potrzebne do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń uprawnień, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

Jeśli zgłosili Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21(1) rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Państwa prawa i nasze prawa będą musiały być ważone względem siebie. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczą Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - z wyjątkiem ich archiwizacji - mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony uprawnień wynikających z przepisów prawa lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego wskazane przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

Sprzeciw wobec niepożądanych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w związku z obowiązkowym informacjami, które należy podać w informacji o witrynie, do przesyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, które nie zostały przez nas wyraźnie zamówione. Operatorzy tej witryny i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych działań prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

4. Rejestrowanie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze witryny i strony internetowe wykorzystują to, co w branży określa się mianem "plików cookie". Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które nie powodują żadnych szkód w urządzeniu użytkownika. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub są trwale archiwizowane na urządzeniu użytkownika (trwałe pliki cookie). Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Trwałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane w urządzeniu użytkownika do momentu ich aktywnego usunięcia przez użytkownika lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że po wejściu na naszą stronę w urządzeniu użytkownika zapisywane są pliki cookie podmiotów trzecich (pliki cookie podmiotów trzecich). Te pliki cookie umożliwiają Państwu lub nam korzystanie z określonych usług oferowanych przez stronę trzecią (np. pliki cookie służące do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różnorodne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez tych plików cookie (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Celem innych plików cookie może być analiza wzorców użytkownika lub wyświetlanie komunikatów promocyjnych.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej lub do udostępnienia określonych funkcji, z których użytkownik chce korzystać (np. funkcja koszyka na zakupy) lub które są

niezbędne do optymalizacji (wymagane pliki cookie) strony internetowej (np. pliki cookie, które zapewniają wymierne informacje na temat oglądalności strony internetowej), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych, chyba że podana zostanie inna podstawa prawna. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu wymaganych plików cookie, aby zapewnić technicznie bezbłędne i zoptymalizowane świadczenie usług przez operatora. Jeżeli użytkownik został poproszony o wyrażenie zgody na przechowywanie plików cookie i podobnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych i § 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych; zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki w taki sposób, aby był powiadamiany o każdym zamieszczeniu plików cookie oraz aby zezwolić na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Użytkownik może również wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie lub aktywować funkcję usuwania w celu automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcje tej strony internetowej mogą być ograniczone.

W przypadku korzystania z plików cookie przez osoby trzecie lub wykorzystywania plików cookie do celów analitycznych, poinformujemy Państwa o tym fakcie indywidualnie, zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony danych, a w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej strony internetowej i jej stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Informacje te obejmują:

typ i wersję używanej przeglądarki

Używany system operacyjny.

Adres URL osoby odsyłającej

nazwę hosta komputera, z którego uzyskano dostęp

Czas zapytania do serwera

adres IP.

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie Art. 6(1)(f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym przedstawieniu i optymalizacji strony internetowej operatora. Aby to osiągnąć, pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym, jak również wszelkie informacje kontaktowe podane w formularzu będą przez nas przechowywane w celu obsługi zapytania oraz w przypadku gdy będziemy mieli dalsze pytania. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6(1)(b) rozporządzenia o ochronie danych osobowych, jeśli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest na naszym uzasadnionym interesie polegającym na skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych), jeśli o nią poproszono; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Informacje wprowadzone do formularza kontaktowego pozostają u nas do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o usunięcie danych, cofnięcia zgody na archiwizację danych lub jeśli cel, dla którego informacje są archiwizowane, już nie istnieje (np. po udzieleniu przez nas odpowiedzi na Państwa zapytanie). Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresów przechowywania.

Zapytanie złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych dalej bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie Art. 6(1)(b) rozporządzenia o ochronie danych osobowych, jeśli Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest wymagane do wykonania działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych, jeśli została ona uzyskana; zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Dane przesłane przez Państwa do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub gdy wygaśnie cel ich przechowywania (np. po zrealizowaniu Państwa zapytania).

Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych - pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie

Użytkownik ma możliwość zarejestrowania się w niniejszej witrynie, aby móc korzystać z dodatkowych funkcji witryny. Będziemy wykorzystywać wprowadzone przez Państwa dane wyłącznie w celu korzystania z danej oferty lub usługi, na którą się Państwo zarejestrowali. Wymagane informacje, o które prosimy podczas rejestracji, muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.

W celu powiadamiania użytkowników o istotnych zmianach w zakresie naszej oferty lub w przypadku zmian technicznych, będziemy korzystać z adresu e-mail podanego podczas procesu rejestracji.

Dane wprowadzone podczas procesu rejestracji przetwarzamy na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Dane zarejestrowane podczas procesu rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo użytkownik będzie zarejestrowany na tej stronie internetowej. Po tym czasie dane te zostaną usunięte. Pozostaje to bez uszczerbku dla obowiązkowych ustawowych obowiązkom przechowywania danych.

5. Narzędzia do analizy i reklamy

Menedżer tagów Google

Korzystamy z menedżera tagów Google. Dostawcą tego narzędzia jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Menedżer tagów Google to narzędzie, które umożliwia nam zintegrowanie na naszej stronie internetowej narzędzi śledzących lub statystycznych oraz innych technologii. Menedżer tagów Google nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie przechowuje plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Zarządza on jedynie zintegrowanymi za jego pośrednictwem narzędziami i obsługuje je. Menedżer tagów Google gromadzi jednak adres IP użytkownika, który może być również przekazywany do spółki macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych. Menedżer tagów Google jest używany na podstawie Art. 6(1)(f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i administracji różnych narzędzi na swojej stronie internetowej. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych, art. 6(1)(a) i art. 25 (1) Ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca na urządzeniu) w rozumieniu Ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych.

Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy oglądalności stron internetowych Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę wzorców zachowań osób odwiedzających stronę internetową. W tym celu operator strony otrzymuje różne dane dotyczące użytkowników, takie jak odwiedzane strony, czas spędzony na stronie, wykorzystywany system operacyjny i pochodzenie użytkownika. Dane te są przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego użytkownika.

Przypisanie do identyfikatora urządzenia nie ma miejsca.

Ponadto Google Analytics umożliwia nam rejestrowanie m.in. ruchów myszki i przewijania oraz kliknięć. Google Analytics stosuje różne metody modelowania w celu rozszerzenia zgromadzonych zbiorów danych, a w analizie danych wykorzystuje technologie uczenia maszynowego.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy wzorców zachowań użytkownika (np. pliki cookie lub odciski palców z urządzeń). Informacje o korzystaniu z witryny zarejestrowane przez Google są z reguły przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Korzystanie z tych usług odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 6(1)(a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych i § 25(1) ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj:

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizacja adresu IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. W związku z tym, przed przesłaniem do Stanów Zjednoczonych, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach, które ratyfikowały Konwencję o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP będzie przesyłany na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia na rzecz operatora tej strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazany w połączeniu z Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może uniemożliwić rejestrowanie i przetwarzanie swoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych pod adresem:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Google Signals

Korzystamy z usługi Google Signals. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej Google Analytics rejestruje między innymi lokalizację użytkownika, przebieg wyszukiwania i progresję YouTube, a także dane demograficzne (dane dotyczące odwiedzających witrynę). Dane te mogą być wykorzystywane do tworzenia spersonalizowanych reklam przy pomocy Google Signals. Jeśli użytkownik ma konto Google, informacje o odwiedzających witrynę zostaną powiązane z jego kontem Google przez Google Signals i wykorzystane do wysyłania spersonalizowanych wiadomości promocyjnych. Dane te są również wykorzystywane do tworzenia anonimowych statystyk dotyczących zachowań naszych użytkowników w Internecie.

Parametry demograficzne udostępniane przez Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z funkcji "parametry demograficzne" Google Analytics, aby móc wyświetlać odwiedzającym witrynę zgodne z nią reklamy w ramach sieci reklamowej Google. Dzięki temu tworzone są raporty zawierające informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających witrynę. Źródłem tych informacji są reklamy Google związane z zainteresowaniami oraz dane o odwiedzających uzyskane od innych dostawców. Danych tych nie da się przyporządkować do konkretnej osoby. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość dezaktywowania tej funkcji poprzez odpowiednie zmiany ustawień reklamy na swoim koncie Google lub może generalnie zabronić rejestrowania swoich danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w rozdziale "Sprzeciw wobec rejestrowania danych".

Przetwarzanie danych na podstawie umowy

Zawarliśmy z firmą Google umowę dotyczącą przetwarzania danych i w pełni stosujemy się do surowych przepisów niemieckich urzędów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Śledzenie handlu elektronicznego przez Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji "E-Commerce Tracking" w Google Analytics. Za pomocą funkcji "E-Commerce Tracking" operator strony internetowej jest w stanie analizować wzorce zakupowe osób w celu ulepszenia internetowych kampanii marketingowych operatora. W tym kontekście śledzone są takie informacje, jak złożone zamówienia, średnia wartość zamówienia, koszty wysyłki oraz czas, jaki upłynął od obejrzenia produktu do podjęcia decyzji o zakupie. Dane te mogą być gromadzone przez Google pod identyfikatorem transakcji, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia.

6. Wtyczki i narzędzia

Czcionki internetowe Google (osadzanie lokalne)

Aby zapewnić jednolite stosowanie czcionek na tej stronie, niniejsza witryna korzysta z tzw. czcionek internetowych Google.

Te czcionki Google są instalowane lokalnie, więc w połączeniu z tą aplikacją nie jest nawiązywane połączenie z serwerami Google.

Więcej informacji na temat czcionek Google Web Fonts można znaleźć pod tym linkiem:

https://developers.google.com/fonts/faq i zapoznać się z Oświadczeniem Google o ochronie danych osobowych pod:

https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7. Dostawcy usług eCommerce i usług płatniczych

Przetwarzanie danych (dane klientów i umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, organizacji treści lub zmiany stosunku prawnego (inwentaryzacja danych). Działania te są podejmowane na podstawie Art. 6(1)(b) rozporządzenia o ochronie danych osobowych, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej (dane użytkowe) wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikom korzystania z usług i wystawiania za nie faktur.

Zgromadzone dane klientów są usuwane po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu stosunków handlowych. Pozostaje to bez uszczerbku dla ustawowych nakazów przechowywania danych.

8. Konferencje audio i wideo online (narzędzia konferencyjne)


- Cel: nagrania mogą być publikowane w intranecie, portalu internetowym, kanałach mediów społecznościowych podmiotu odpowiedzialnego, a także w radiu, telewizji i mediach drukowanych (w tym w książkach). W przypadku innych możliwych odbiorców należy zapoznać się z ogólną polityką prywatności administratora danych.
- Czas trwania przetwarzania: nagrania są przechowywane przez 3 lata, a następnie usuwane.
- Podstawa prawna: przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu podmiotu odpowiedzialnego, polegającego na obrazowym udokumentowaniu organizowanego przez niego wydarzenia i pozytywnym zrelacjonowaniu go szerszej publiczności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
- Państwa prawa: mają Państwo prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu i przenoszenia danych. Podobnie masz prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych. W sprawie przetwarzania nagrań i ewentualnego sprzeciwu prosimy o bezpośredni kontakt pod adresem mailowym: office@dreberis.com

 

Przetwarzanie danych

Do komunikacji z naszymi klientami wykorzystujemy między innymi narzędzia konferencyjne online. Narzędzia, z których korzystamy, zostały szczegółowo wymienione poniżej. Jeśli komunikujesz się z nami za pomocą wideokonferencji lub konferencji audio z wykorzystaniem Internetu, Twoje dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez dostawcę danego narzędzia konferencyjnego oraz przez nas. Narzędzia konferencyjne gromadzą wszystkie informacje, które podajesz/udostępniasz w celu korzystania z tych narzędzi (adres e-mail i/lub Twój numer telefonu). Ponadto narzędzia konferencyjne przetwarzają czas trwania konferencji, początek i koniec (czas) uczestnictwa w konferencji, liczbę uczestników oraz inne "informacje kontekstowe" związane z procesem komunikacji (metadane).

Ponadto dostawca narzędzia przetwarza wszystkie dane techniczne wymagane do przetwarzania komunikacji online. Są to w szczególności adresy IP, adresy MAC, identyfikatory urządzeń, typ urządzenia, typ i wersja systemu operacyjnego, wersja klienta, typ kamery, mikrofonu lub głośnika oraz typ połączenia.

W przypadku wymiany, przesyłania lub udostępniania w inny sposób treści w ramach narzędzia, są one również przechowywane na serwerach ich dostawcy. Treści takie obejmują między innymi nagrania w chmurze, czat/wiadomości błyskawiczne, pocztę głosową, przesyłane zdjęcia i filmy, pliki, tablice oraz inne informacje udostępniane podczas korzystania z usługi.

Należy pamiętać, że nie mamy pełnego wpływu na procedury przetwarzania danych przez wykorzystywane narzędzia. Nasze możliwości są w dużej mierze zdeterminowane przez politykę korporacyjną danego dostawcy. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez narzędzia konferencyjne można znaleźć w deklaracjach ochrony danych używanych narzędzi, które wymieniliśmy pod niniejszym tekstem.

Przeznaczenie i podstawy prawne

Narzędzia konferencyjne są wykorzystywane do komunikacji z potencjalnymi lub istniejącymi partnerami umownymi lub do oferowania określonych usług naszym klientom (art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Ponadto korzystanie z narzędzi służy ogólnemu uproszczeniu i przyspieszeniu komunikacji z nami lub naszą firmą (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych). O ile zwrócono się o zgodę, przedmiotowe narzędzia będą wykorzystywane na podstawie tej zgody; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem od tej daty.

 

Czas przechowywania danych

Dane zebrane przez nas bezpośrednio za pośrednictwem narzędzi wideo i konferencyjnych zostaną usunięte z naszych systemów natychmiast po tym, jak zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub powód ich przechowywania przestanie mieć zastosowanie. Przechowywane pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Nie ma to wpływu na obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania danych.

Nie mamy wpływu na czas przechowywania Twoich danych, które są przechowywane przez operatorów narzędzi konferencyjnych dla ich własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o bezpośredni kontakt z operatorami narzędzi konferencyjnych.

Wykorzystywane narzędzia konferencyjne

Korzystamy z następujących narzędzi konferencyjnych:

Zoom

Korzystamy z usługi Zoom. Dostawcą tej usługi jest Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności firmy Zoom:

https://zoom.us/en-us/privacy.html.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj:

https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Przetwarzanie danych

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA). Jest to umowa wymagana przepisami o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że dostawca ten będzie przetwarzał dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

9. Fotografowanie i filmowanie

- Cel: nagrania mogą być publikowane w intranecie, portalu internetowym, kanałach mediów społecznościowych podmiotu odpowiedzialnego, a także w radiu, telewizji i mediach drukowanych (w tym w książkach). W przypadku innych możliwych odbiorców należy zapoznać się z ogólną polityką prywatności administratora danych.
- Czas trwania przetwarzania: nagrania są przechowywane przez 3 lata, a następnie usuwane.
- Podstawa prawna: przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu podmiotu odpowiedzialnego, polegającego na obrazowym udokumentowaniu organizowanego przez niego wydarzenia i pozytywnym zrelacjonowaniu go szerszej publiczności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
- Państwa prawa: mają Państwo prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu i przenoszenia danych. Podobnie masz prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych. W sprawie przetwarzania nagrań i ewentualnego sprzeciwu prosimy o bezpośredni kontakt pod adresem mailowym: office@dreberis.com

10. Usługi niestandardowe

Postępowanie z danymi kandydatów

Oferujemy odwiedzającym stronę internetową możliwość składania do nas podań o pracę (np. pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub poprzez wypełnienie formularza online). Poniżej przedstawiamy informacje na temat zakresu, celu i sposobu wykorzystania danych osobowych zebranych od Państwa w związku z procesem składania aplikacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz wszelkimi innymi przepisami prawa, a także, że Państwa dane będą zawsze traktowane jako ściśle poufne.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeśli złożą Państwo do nas podanie o pracę, będziemy przetwarzać wszelkie powiązane dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.), jeśli są one niezbędne do podjęcia decyzji dotyczącej nawiązania stosunku pracy. Podstawę prawną dla powyższego stanowi § 26 rozporządzenia o ochronie danych osobowych zgodnie z prawem niemieckim (negocjacje w sprawie stosunku pracy), Art. 6(1)(b) rozporządzenia o ochronie danych osobowych (negocjacje umowy ogólnej) oraz - o ile wyraziłeś na to zgodę - Art. 6(1)(a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych . Udzieloną zgodę można odwołać w dowolnym momencie. W naszej firmie Twoje dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom, które są zaangażowane w rozpatrywanie Twojego podania o pracę.

Jeśli Twoje podanie o pracę zakończy się rekrutacją, dane, które podałeś, zostaną zarchiwizowane na podstawie § 26 rozporządzenia o ochronie danych osobowych i art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu realizacji stosunku pracy w naszym systemie przetwarzania danych.

Okres archiwizacji danych

Jeśli nie będziemy w stanie złożyć Państwu oferty pracy, jeśli odrzucą Państwo ofertę pracy lub wycofają swoje podanie, zastrzegamy sobie prawo do zachowania podanych przez Państwa danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procedury aplikacyjnej (odrzucenia lub wycofania aplikacji).

Po tym czasie dane zostaną usunięte, a dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie danych służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeżeli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), usunięcie danych nastąpi dopiero wtedy, gdy ustanie cel dalszego ich przechowywania.

Dłuższe przechowywanie danych może również mieć miejsce, jeśli wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych) lub jeśli ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych uniemożliwiają ich usunięcie.

Przyjęcie do puli kandydatów

Jeśli nie złożymy Państwu oferty pracy, mogą Państwo dołączyć do naszej puli kandydatów. W przypadku przyjęcia, wszystkie dokumenty i informacje zawarte w aplikacji zostaną przekazane do puli kandydatów, aby móc się z Tobą skontaktować w przypadku pojawienia się odpowiednich ofert pracy.

Przyjęcie do puli kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Zgoda na złożenie wniosku jest dobrowolna i nie ma związku z trwającą procedurą składania wniosków. Osoba zainteresowana może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. W takim przypadku dane z puli wnioskodawców zostaną nieodwołalnie usunięte, o ile nie ma prawnych powodów do ich przechowywania.

Dane z bazy wnioskodawców zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po udzieleniu zgody.